Missie en visie

Het expertisecentrum ZORROLA informeert over de schadelijke effecten van negatieve voorstellingen van mensen in reclame en communicatie. Denk aan seksistische, racistische, ageïstische, ableïstische en homonegatieve reclamebeelden. ZORROLA bericht ook over positieve voorstellingen en de heilzame effecten ervan.

ZORROLA is een wetenschapscommunicatie project van de Universiteit Antwerpen (Antwerp Media in Society Centre) i.s.m. Amazone vzw kruispunt gendergelijkheid.


Informeren

ZORROLA verstrekt informatie, enerzijds, over de schadelijke effecten van genderonvriendelijke en mensonwaardige reclame en communicatie.

Anderzijds, verstrekt ZORROLA informatie over de positieve en heilzame effecten van gendervriendelijke en menswaardige representaties.

ZORROLA doet dit op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en met oog voor de verschillende intersecties of assen van identiteit. Zoals, naast de as genderidentiteit, de assen genderexpressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, handicap, huidskleur en etniciteit.


Actie

ZORROLA wil zoveel mogelijk burgers, ontvangers van reclamecommunicatie, zowel als producenten en verspreiders ervan inclusief onderwijsactoren in staat stellen om dankzij wetenschappelijk onderbouwde kennis actie te ondernemen en te zorgen voor verandering ten goede. Dit is enerzijds/anderzijds:

actie en verandering op
INDIVIDUEEL vlak

door zich als individu
via kennis te wapenen tegen de schadelijke effecten van mensonwaardige reclame in al zijn verschijningsvormen
en intersecties.

Doel: VOOR ZICHZELF autonomie en zelfstandigheid creëren.

Slogan: "Wat je niet kunt zien, kan je niet worden"

actie en verandering op
MAATSCHAPPELIJK vlak

door als burger
(ontvanger en/of producent van reclame) te ijveren voor menswaardige reclamecommunicatie voor iedereen. Zodat niemand zich nog hoeft te wapenen.

Doel: VOOR IEDEREEN autonomie en zelfstandigheid creëren.


Signaal geven aan industrie

Op het ZORROLA meldpunt kunnen burgers signaal geven aan adverteerders, bedrijven en organisaties, over welke reclamecommunicatie zij positief vinden en welke negatief. Welke een rood of groen licht krijgt, of een oranje en vatbaar is voor verbetering.

Deze goede en slechte praktijkvoorbeelden verzamelt ZORROLA op haar blog en maakt zij, met het oog op bewustmaking en verandering, bekend aan zowel de ontvangers als de verspreiders van reclamecommunicatie. In casu aan adverteerders, reclame- en marketingbureau’s, affichagebedrijven en communicatieplatforms.

Reclame- en mediageletterdheid

ZORROLA.be bevordert de reclame-, communicatie- en mediageletterdheid bij

o het brede publiek, middenveldorganisaties en onderwijsactoren
o de bedrijfswereld en hun marketing- en reclameprofessionals

met als doel een reclame
vrij van rolpatronen, genderstereotypen en mensonwaardige voorstellingen


Betekenis ‘ZORROLA’

Afkorting van Zien, Onderzoeken, Reageren op ROLpatronen en -doorkruisingen in Advertenties
naar analogie met de figuur van ZORRO (m/v/x) die strijdt tegen onrecht.

Inspiratie voor de naam ZORROLA ligt tevens bij een eerder gevoerd gelijkekansenproject op vlak van vrouwelijkheid en mannelijkheid in reclame, namelijk ZORRA, dat in Vlaanderen actief was tussen 1995 en 2006 en jaarlijks een Publieksprijs uitreikte voor de meest vrouwvriendelijke en/of roldoorkruisende reclame.

ZORROLA bouwt voort op dit initiatief en actualiseert het.

Bezoekersenquête

ZORROLA houdt rekening met de resultaten van een representatieve enquête (n=145) afgenomen tijdens de Vrouwendag op 11 november 2017.

Uit de enquête afgenomen tijdens de 46ste nationale Vrouwendag bleek dat de overgrote meerderheid van de bezoekers dagelijks tot wekelijks een seksistische reclame ziet, maar nooit klacht indient.

Vrouwen, en ook enkele mannen, willen wel klacht indienen, maar weten niet waar ze terecht kunnen. De JEP, het zelfregulerend orgaan van de reclamesector, is eerder onbekend dan bekend.

Persknipsel: "Vrouwen weten niet waar klacht indienen tegen seksistische reclame"
Het Nieuwsblad, 2017

Er werden nog andere drempels genoemd. Meerdere respondenten voelen aan dat er iets niet klopt met een bepaalde reclame, maar vinden niet altijd de juiste woorden. Ze willen meer informatie over de verschillende verschijningsvormen van gender en mensonvriendelijke reclame. Ze willen ook meer weten over de negatieve gevolgen ervan.

Oprichting ZORROLA

De overgrote meerderheid van de bezoekers van de Vrouwendag zei voorstander te zijn van de oprichting van een infopunt over gender en menswaardige reclame en communicatie. En dit met nadruk op het intersectionele karakter ervan én solidair met andere bevolkingsgroepen, zoals personen met een beperking en een migratie-achtergrond, LHBTQI+ en ouderen.

Met deze website hopen we een eerste stap te zetten om aan al deze wensen te voldoen.

Het ZORROLA team